Chuan-Xi Zhang

From Pestinfo-Wiki
Jump to: navigation, search

affiliation
search literature database for additional publications


Publications of Chuan-Xi Zhang (39 listed):

Pest Management Science (2020) 76, 2304-2315
Dan-Ting Li, Yi-Ting Dai, Xuan Chen, Xin-Qiu Wang, Ze-Dong Li, Bernard Moussian and Chuan-Xi Zhang (2020)
Ten fatty acyl-CoA reductase family genes were essential for the survival of the destructive rice pest, Nilaparvata lugens

New Phytologist (2019) 224, 860-874
Hai-Jian Huang, Jia-Rong Cui, Xue Xia, Jie Chen, Yu-Xuan Ye, Chuan-Xi Zhang and Xiao-Yue Hong (2019)
Salivary DNase II from Laodelphax striatellus acts as an effector that suppresses plant defence

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2019) 116, 23390-23397
Yanjuan Jiang, Chuan-Xi Zhang, Rongzhi Chen and Sheng Yang He (2019)
Challenging battles of plants with phloem-feeding insects and prokaryotic pathogens

Molecular Ecology (2017) 26, 2726-2737
Hai-Jian Huang, Jian Xue, Ji-Chong Zhuo, Ruo-Lin Cheng, Hai-Jun Xu and Chuan-Xi Zhang (2017)
Comparative analysis of the transcriptional responses to low and high temperatures in three rice planthopper species

Journal of General Virology (2016) 97, 706-714
Si-Liang Wang, Ruo-Lin Cheng, Jia-Bao Lu, Xiao-Ping Yu and Chuan-Xi Zhang (2016)
A Cripavirus in the brown planthopper, Nilaparvata lugens

Annals of the Entomological Society of America (2016) 109, 753-758
Guo-Hui Nan, Yi-Peng Xu, Ye-Wei Yu, Chen-Xing Zhao, Chuan-Xi Zhang and Xiao-Ping Yu (2016)
Oocyte vitellogenesis triggers the entry of yeast-like symbionts into the oocyte of brown planthopper (Hemiptera: Delphacidae)

Pest Management Science (2015) 71, 32-39
Su Liu, Qing-Mei Liang, Wen-Wu Zhou, Yan-Dong Jiang, Qing-Zi Zhu, Hang Yu, Chuan-Xi Zhang, Geoff M. Gurr and Zeng-Rong Zhu (2015)
RNA interference of NADPH–cytochrome P450 reductase of the rice brown planthopper, Nilaparvata lugens, increases susceptibility to insecticides

Journal of Virology (2014) 88, 5310-5318
Ruo-Lin Cheng, Yu Xi, Yi-Han Lou, Zhuo Wang, Ji-Yu Xu, Hai-Jun Xu and Chuan-Xi Zhang (2014)
Brown planthopper nudivirus DNA integrated in its host genome

PLoS ONE (2014) 9 (6 - e99373)
Gui-Hua Zhang, Zhi-Jun Yuan, Chuan-Xi Zhang, Kun-Shan Yin, Mei-Jun Tang, Hua-Wei Guo, Jian-Yu Fu and Qiang Xiao (2014)
Detecting deep divergence in seventeen populations of tea geometrid (Ectropis obliqua Prout) in China by COI mtDNA and cross-breeding

PLoS ONE (2013) 8 (2 - e56604)
Wen-Wu Zhou, Qing-Mei Liang, Yi Xu, Geoff M. Gurr, Yan-Yuan Bao, Xue-Ping Zhou, Chuan-Xi Zhang, Jiaan Cheng and Zeng-Rong Zhu (2013)
Genomic insights into the glutathione S-transferase gene family of two rice planthoppers, Nilaparvata lugens (Stål) and Sogatella furcifera (Horváth) (Hemiptera: Delphacidae)

Annals of the Entomological Society of America (2013) 106, 626-636
Bing-Xian Fu, Zeng-Rong Zhu, Nian-Hang Rong, Jian Hong, Chuan-Xi Zhang and Jia-An Cheng (2013)
Phase-related developmental characteristics of antennal sensilla of nymphal Laodelphax striatellus (Hemiptera: Delphacidae), a serious virus-transmitting insect vector of graminaceous crops

Archives of Virology (2013) 158, 1701-1718
Seunghan Oh, Dong Hyun Kim, Bharat Bhusan Patnaik, Yong Hun Jo, Mi Young Noh, Hyo Jeong Lee, Kwang Ho Lee, Kwang Ho Yoon, Wan-Jong Kim, Ju Young Noh, Heon Cheon Jeong, Yong Seok Lee, Chuan-Xi Zhang, Yong-Su Song, Woo-Jin Jung, Kisung Ko and Yeon Soo Han (2013)
Molecular and immunohistochemical characterization of the chitinase gene from Pieris rapae granulovirus

Pest Management Science (2012) 68, 1296-1305
Wen-Wu Zhou, Xi-Wang Li, Yin-Hua Quan, Jiaan Cheng, Chuan-Xi Zhang, Geoff Gurr and Zeng-Rong Zhu (2012)
Identification and expression profiles of nine glutathione S-transferase genes from the important rice phloem sap-sucker and virus vector Laodelphax striatellus (Fallén) (Hemiptera: Delphacidae)

Journal of Virology (2012) 86, p. 9544 (Zhang et al.)
Bao-Qin Zhang, Ruo-Lin Cheng, Xiao-Feng Wang and Chuan-Xi Zhang (2012)
The genome of Pieris rapae granulovirus

Journal of Virology (2012) 86, 11948-11949
Yun-Sheng Wang, Guo-Hua Huang, Xin-Hua Cheng, Xing Wang, Tyler A. Garretson, Liang-Ying Dai, Chuan-Xi Zhang and Xiao-Wen Cheng (2012)
Genome of Thysanoplusia orichalcea multiple nucleopolyhedrovirus lacks the superoxide dismutase gene

Journal of Virology (2012) 86, 12467-12468
Guo-Hua Huang, Yun-Sheng Wang, Xing Wang, Tyler A. Garretson, Liang-Ying Dai, Chuan-Xi Zhang and Xiao-Wen Cheng (2012)
Genomic sequence of Heliothis virescens ascovirus 3g isolated from Spodoptera exigua

Journal of Virology (2012) 86, p. 10245 (Cheng et al.)
Ruo-Lin Cheng, Yi-Peng Xu and Chuan-Xi Zhang (2012)
Genome sequence of a Bombyx mori nucleopolyhedrovirus strain with cubic occlusion bodies

Archives of Virology (2012) 157, 1241-1251
Min-Juan Zhang, Cai-Hong Tian, Xiao-Ying Fan, Yi-Han Lou, Ruo-Lin Cheng and Chuan-Xi Zhang (2012)
Bombyx mori nucleopolyhedrovirus ORF54, a viral desmoplakin gene, is associated with the infectivity of budded virions

Journal of Virology (2012) 86, p. 11941 (Fan et al.)
Hai-Wei Fan, Xue-Chao Zhang, Yi-Peng Xu, Xiao-Wen Cheng and Chuan-Xi Zhang (2012)
Genome of a Bombyx mori nucleopolyhedrovirus strain isolated from India

Virus Genes (2011) 43, 313-317
Ryuhei Kokusho, Chuan-Xi Zhang, Toru Shimada and Susumu Katsuma (2011)
Comparative analysis of budded virus infectivity of Bombyx mandarina and B. mori nucleopolyhedroviruses

Archives of Virology (2010) 155, 1943-1950
Zhong-Jian Guo, Dian-Xuan Wang, Qin Yao, Ke-Ping Chen and Chuan-Xi Zhang (2010)
Identification of a novel functional nuclear localization signal in the protein encoded by open reading frame 47 of Bombyx mori nucleopolyhedrovirus

Virus Genes (2009) 38, 171-177
C.-H. Tian, X.-D. Tang, H.-J. Xu, J.-Q. Ge, Y.-G. Miao and C.-X. Zhang (2009)
Bombyx mori nucleopolyhedrovirus ORF51 encodes a budded virus envelope associated protein

Journal of General Virology (2009) 90, 162-169
Zhang-Nv Yang, Hai-Jun Xu, Suzanne M. Thiem, Yi-Peng Xu, Jun-Qing Ge, Xu-Dong Tang, Cai-Hong Tian and Chuan-Xi Zhang (2009)
Bombyx mori nucleopolyhedrovirus ORF9 is a gene involved in the budded virus production and infectivity

Virus Genes (2009) 38, 495-506
Xu-Dong Tang, Qiang Xiao, Xiu-Cui Ma, Zeng-Rong Zhu and Chuan-Xi Zhang (2009)
Morphology and genome of Euproctis pseudoconspersa nucleopolyhedrovirus

Entomological Research (2009) 39, 89-94
Fang Wang and Chuan-Xi Zhang (2009)
BmNPV chitinase gene deletion enhances foreign gene expression in a BmN cell system

Journal of General Virology (2008) 89, 766-774
Jun-Qing Ge, Zhang-Nv Yang, Xu-Dong Tang, Hai-Jun Xu, Jian Hong, Jian-Guo Chen and Chuan-Xi Zhang (2008)
Characterization of a nucleopolyhedrovirus with a deletion of the baculovirus core gene Bm67

Journal of General Virology (2008) 89, 1212-1219
Hai-Jun Xu, Zhang-Nv Yang, Jin-Fang Zhao, Cai-Hong Tian, Jun-Qing Ge, Xu-Dong Tang, Yan-Yuan Bao and Chuan-Xi Zhang (2008)
Bombyx mori nucleopolyhedrovirus ORF56 encodes an occlusion-derived virus protein and is not essential for budded virus production

Virus Genes (2006) 32, 21-26
Shi-Heng An, Jin-Yan Shang, Yan-He Liu, V. Shyam Kumar, Zhong-Jian Guo, Dun Wang, Zhang-Nv Yang and Chuan-Xi Zhang (2006)
Characterization of a unique gene ORF135 from Helicoverpa armigera single nucleocapsid nucleopolyhedrovirus

Virus Genes (2006) 33, 351-357
Fang Wang, Li-Rong Yang, Xu-Dong Tang, Jian-Chu Mo, Wei-Jun Yang and Chuan-Xi Zhang (2006)
The translational and transcriptional initiation sites of BmNPV lef-7 gene

Archives of Virology (2006) 151, 681-695
H.-J. Xu, Z.-N. Yang, F. Wang and C.-X. Zhang (2006)
Bombyx mori nucleopolyhedrovirus ORF79 encodes a 28-kDa structural protein of the ODV envelope

BioControl (2006) 51, 809-820
Zhong-Jian Guo, Jun-Qing Ge, Dun Wang, Ya-Ming Shao, Qi-Yi Tang and Chuan-Xi Zhang (2006)
Biological comparison of two genotypes of Helicoverpa armigera single-nucleocapsid nucleopolyhedrovirus

Archives of Virology (2005) 150, 981-990
F. Wang, C.-X. Zhang, V. Shyam Kumar and X.-F. Wu (2005)
Influences of chitinase gene deletion from BmNPV on the cell lysis and host liquefaction

Archives of Virology (2005) 150, 1505-1515
D. Wang, S.-H. An, Z.-J. Guo, H.-J. Xu and C.-X. Zhang (2005)
Characterization of Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus orf33 that encodes a novel budded virion derived protein, BV-e31

Insect Science (2005) 12, 335-340
Shi-Heng An, Li-Ping Xing, V. Shyam Kumar and Chuan-Xi Zhang (2005)
Analysis of a late gene, orf101 from Helicoverpa armigera single nucleocapsid nucleopolyhedrovirus

Archives of Virology (2005) 150, 2453-2466
S.-H. An, D. Wang, Y. Zhang-Nv, Z.-J. Guo, H.-J. Xu, J.-X. Sun and C.-X. Zhang (2005)
Characterization of a late expression gene, Open reading frame 128 of Helicoverpa armigera single nucleocapsid nucleopolyhedrovirus

Entomologia Sinica (2004) 11, 275-283
Dun Wang, Yao-Yu Bai, Jiang-Hong Li and Chuan-Xi Zhang (2004)
Nutritional value of the field cricket (Gryllus testaceus Walker)

Entomologia Sinica (2002) 9, 47-52
Tong Lin, Chuan-Xi Zhang, Cheng-Cai An, Zhi-Yini Wang, Kuan-Yu Liu and Hua-Yi Yuan (2002)
The cloning, sequencing and expression of the LdMNPV polyhedrin gene

Entomologia Sinica (2001) 8, 323-334
Fang Wang and Chuan-Xi Zhang (2001)
Analysis of Helicoverpa armigera single nucleopolyhedrovirus immediate early 1 (ie-1) gene

Acta Entomologica Sinica (2000) 43, 233-241
Chuan-Xi Zhang, Xin-Da Lin and Jun Wu (2000)
Chitinase gene of Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus and the phylogenetic tree of the baculovirus chitinase genes