Lin He

From Pestinfo-Wiki
Jump to: navigation, search

affiliation
search literature database for additional publications


Publications of Lin He (25 listed):

Insect Science (2020) 27, 276-291
Meng-Yao Wang, Xin-Yang Liu, Li Shi, Jia-Lu Liu, Guang-Mao Shen, Ping Zhang, Wen-Cai Lu and Lin He (2020)
Functional analysis of UGT201D3 associated with abamectin resistance in Tetranychus cinnabarinus (Boisduval)

Pest Management Science (2020) 76, 665-675
Kaiyang Feng, Shiyuan Ou, Ping Zhang, Xiang Wen, Li Shi, Yuwei Yang, Yuan Hu, Yichao Zhang, Guangmao Shen, Zhifeng Xu and Lin He (2020)
The cytochrome P450 CYP389C16 contributes to the cross-resistance between cyflumetofen and pyridaben in Tetranychus cinnabarinus (Boisduval)

Pest Management Science (2019) 75, 252-261
Peng Wei, Jinhang Li, Xinyang Liu, Can Nan, Li Shi, Yichao Zhang, Chuanzhen Li and Lin He (2019)
Functional analysis of four upregulated carboxylesterase genes associated with fenpropathrin resistance in Tetranychus cinnabarinus (Boisduval)

Pest Management Science (2019) 75, 2166-2173
Peng Wei, Ming Chen, Can Nan, Kaiyang Feng, Guangmao Shen, Jiqiang Cheng and Lin He (2019)
Downregulation of carboxylesterase contributes to cyflumetofen resistance in Tetranychus cinnabarinus (Boisduval)

Journal of Economic Entomology (2019) 112, 1858-1865
Zhifeng Xu, Peilin Liu, Yuan Hu, Jia Hu, Cuicui Qi, Qiong Wu and Lin He (2019)
Characterization of an intradiol ring-cleavage dioxygenase gene associated with abamectin resistance in Tetranychus cinnabarinus (Acari: Tetranychidae)

Pest Management Science (2019) 75, 2802-2809
Kaiyang Feng, Yuwei Yang, Xiang Wen, Shiyuan Ou, Ping Zhang, Qian Yu, Yichao Zhang, Guangmao Shen, Zhifeng Xu, Jinhang Li and Lin He (2019)
Stability of cyflumetofen resistance in Tetranychus cinnabarinus and its correlation with glutathione-S-transferase gene expression

Journal of Economic Entomology (2018) 111, 1346-1353
Wencai Lu, Yuan Hu, Peng Wei, Qiang Xu, Christian Bowman, Ming Li and Lin He (2018)
Acaricide-mediated competition between the sibling species Tetranychus cinnabarinus and Tetranychus urticae

Pest Management Science (2018) 74, 2680-2687
Jinzhi Niu, Guangmao Shen, Olivier Christiaens, Guy Smagghe, Lin He and Jinjun Wang (2018)
Beyond insects: current status and achievements of RNA interference in mite pests and future perspectives

Ecology and Evolution (2017) 7, 1233-1249
Wencai Lu, Mengyao Wang, Zhifeng Xu, Guangmao Shen, Peng Wei, Ming Li, William Reid and Lin He (2017)
Adaptation of acaricide stress facilitates Tetranychus urticae expanding against Tetranychus cinnabarinus in China

Insect Science (2017) 24, 559-568
Guang-Mao Shen, Chang-Gui Song, Yi-Qian-Yun Ao, Yue-Hua Xiao, Yong-Jun Zhang, Yu Pan and Lin He (2017)
Transgenic cotton expressing CYP392A4 double-stranded RNA decreases the reproductive ability of Tetranychus cinnabarinus

PLoS ONE (2016) 11 (4 - e0152924)
Yichao Zhang, Zhifeng Xu, Qiong Wu, Miao Peng, Yanchao Liu, Xing Liu, Li Shi, Guangmao Shen, Yu Pan and Lin He (2016)
Identification of differentially expressed microRNAs between the fenpropathrin resistant and susceptible strains in Tetranychus cinnabarinus

PLoS ONE (2014) 9 (5 - e94779)
Zhifeng Xu, Wenyi Zhu, Yanchao Liu, Xing Liu, Qiushuang Chen, Miao Peng, Xiangzun Wang, Guangmao Shen and Lin He (2014)
Analysis of insecticide resistance-related genes of the carmine spider mite Tetranychus cinnabarinus based on a de novo assembled transcriptome

Journal of Economic Entomology (2013) 106, 2457-2466
Xu Zhifeng, Shi Li, Feng Yaning and He Lin (2013)
The molecular marker of kdr against fenpropathrin in Tetranychus cinnabarinus

Pest Management Science (2011) 67, 904-912
Ya-Ning Feng, Shu Zhao, Wei Sun, Ming Li, Wen-Cai Lu and Lin He (2011)
The sodium channel gene in Tetranychus cinnabarinus (Boisduval): identification and expression analysis of a mutation associated with pyrethroid resistance

Insect Science (2010) 17, 91-100
Wei Sun, Chuan-Hua Xue, Lin He, Wen-Cai Lu, Ming Li, Xiao-Fang Cao and Zhi-Mo Zhao (2010)
Molecular characterization of two novel esterase genes from carmine spider mite, Tetranychus cinnabarinus (Acarina: Tetranychidae)

Journal of Insect Science (2010) 10 (112), 1-14
Hongzu Feng, Lan Wang, Yinghong Liu, Lin He, Ming Li, Wencai Lu and Chuanhua Xue (2010)
Molecular characterization and expression of a heat shock protein gene (HSP90) from the carmine spider mite, Tetranychus cinnabarinus (Boisduval)

Journal of Medical Entomology (2009) 46, 1424-1429
Nannan Liu, Qiang Xu, Ting Li, Lin He and Lee Zhang (2009)
Permethrin resistance and target site insensitivity in the mosquito Culex quinquefasciatus in Alabama

Acta Entomologica Sinica (2008) 51, 1164-1169
Hong-Zu Feng, Ying-Hong Liu, Lin He, Da-Xing Yang, Ming Li and Wen-Cai Lu (2008)
[Heat shock response and HSPs of Tetranychus cinnabarinus ( Acari: Tetranychidae) resistant to avermectin]

Acta Entomologica Sinica (2008) 51, 1235-1243
Ming Li, Wen-Cai Lu, Hong-Zu Feng, Liang Yuan, Jin-Jun Wang and Lin He (2008)
[Cloning and expression analysis of a heat shock protein 70 gene TCHSP70-4 from Tetranychus cinnabarinus (Acari : Tetranychidae)]

Journal of Insect Science (2006) 6 (19), 1-8
J. Wang, J. Zhang, L. He and Z. Zhao (2006)
Influence of long-term exposure to simulated acid rain on development, reproduction and acaricide susceptibility of the carmine spider mite, Tetranychus cinnabarinus

Acta Entomologica Sinica (2005) 48, 203-207
Lin He, Zhi-Mo Zhao, Xiao-Fang Cao, Xin-Ping Deng and Jin-Jun Wang (2005)
[Effect of temperature on development and fecundity of resistant Tetranychus cinnabarinus (Boiduval)]

Systematic and Applied Acarology (2004) 9, 15-21
Huai Liu, Zhimo Zhao, Jinjun Wang, Ling He and Shiyuan Wu (2004)
Effect of different bamboo ages on population parameters of Schizotetranychus bambusae Reck (Acari: Tetranychidae)

International Journal of Pest Management (2003) 49, 271-274
Lin He, Zhimo Zhao, Xinping Deng, Jinjun Wang and Huai Liu (2003)
Resistance risk assessment: realized heritability of resistance to methrin, abamectin, pyridaben and their mixtures in the spider mite, Tetranychus cinnabarinus

Entomologia Sinica (2003) 10, 35-41
Lin He, Zhi-Mo Zhao, Xin-Ping Deng, Jin-Jun Wang and Huai Liu (2003)
Estmation of realized heritability of resistance to fenpropathrin, abamectin, pyridaben and their mixtures in acaricide-selected strains of Tetranychus cinnabarinus (Boiduval)

Acta Entomologica Sinica (2002) 45, 688-692
Lin He, Zhi-Mo Zhao, Xin-Ping Deng, Jin-Jun Wang, Huai Liu and Ying-Hong Liu (2002)
Selection and risk assessment of resistance to fenpropathrin, abamectin and pyridaben in Tetranychus cinnabarinus