Bibliography:Ectropis obliqua

From Pestinfo-Wiki
Jump to: navigation, search

Publication list for Ectropis obliqua sorted according to research topics

general biology - morphology - evolution (7)

Environmental Entomology (2019) 48, 1173-1177
Yanhua Long, Yong Zhang, Tianyu Zhao, Xiaomin Zhou, Yun Wang, Yiran Chen and Yunqiu Yang (2019)
Positive effects of the tea catechin, (-)-epigallocatechin-3-gallate, on gut prophenoloxidase and the survival of Ectropis obliqua (Lepidoptera: Geometridae)

Insects (2019) 10 (11 - 381)
Zhibo Wang, Jiahe Bai, Yongjian Liu, Hong Li, Shuai Zhan and Qiang Xiao (2019)
Transcriptomic analysis reveals insect hormone biosynthesis pathway involved in desynchronized development phenomenon in hybridized sibling species of tea geometrids (Ectropis grisescens and Ectropis obliqua)

Journal of Entomological Science (2017) 52, 52-59
YunQiu Yang, LinZhong Zhang, YanZuo Zhang, LongWa Zhang and YanHua Long (2017)
Delayed mating impacts on the reproductive performance of Ectropis obliqua (Lepidoptera: Geometridae)

Journal of Economic Entomology (2017) 110, 2364-2370
Z.X. Luo, Z.Q. Li, X.M. Cai, L. Bian and Z.M. Chen (2017)
Evidence of premating isolation between two sibling moths: Ectropis grisescens and Ectropis obliqua (Lepidoptera: Geometridae)

Annals of the Entomological Society of America (2016) 109, 574-584
Long Ma, Lei Bian, Zhao-Qun Li, Xiao-Ming Cai, Zong-Xiu Luo and Zong-Mao Chen (2016)
Ultrastructure of chemosensilla on antennae and tarsi of Ectropis obliqua (Lepidoptera: Geometridae)

Journal of Chemical Ecology (2013) 39, 1284-1296
Zheng-Qun Zhang, Xiao-Ling Sun, Zhao-Jun Xin, Zong-Xiu Luo, Yu Gao, Lei Bian and Zong-Mao Chen (2013)
Identification and field evaluation of non-host volatiles disturbing host location by the tea geometrid, Ectropis obliqua

Florida Entomologist (2011) 94, 9-14
Yun-Qiu Yang, Xu-Hui Gao, Yan-Zhuo Zhang, Long-Wa Zhang and Xiao-Chun Wan (2011)
Comparative mating strategies of male and female Ectropis obliqua (Lepidoptera: Geometridae)

identification/taxonomy (2)

Journal of Economic Entomology (2019) 112, 277-283
Zhao-Qun Li, Xiao-Ming Cai, Zong-Xiu Luo, Lei Bian, Zhao-Jun Xin, Yan Liu, Bo Chu and Zong-Mao Chen (2019)
Geographical distribution of Ectropis grisescens (Lepidoptera: Geometridae) and Ectropis obliqua in China and description of an efficient identification method

PLoS ONE (2014) 9 (6 - e99373)
Gui-Hua Zhang, Zhi-Jun Yuan, Chuan-Xi Zhang, Kun-Shan Yin, Mei-Jun Tang, Hua-Wei Guo, Jian-Yu Fu and Qiang Xiao (2014)
Detecting deep divergence in seventeen populations of tea geometrid (Ectropis obliqua Prout) in China by COI mtDNA and cross-breeding

control - general (2)

Journal of Applied Entomology (2018) 142, 333-339
L.L. Zhang, X.Q. Song, L. Wang, Y.M. Lee, H.Y. Yuan and Sh.L. Jing (2018)
Bioinformatics analysis to identify possible mechanisms of action of curcumin against tea geometrid

Pest Management Science (2015) 71, 96-104
Zhengqun Zhang, Lei Bian, Xiaoling Sun, Zongxiu Luo, Zhaojun Xin, Fengjian Luo and Zongmao Chen (2015)
Electrophysiological and behavioural responses of the tea geometrid Ectropis obliqua (Lepidoptera: Geometridae) to volatiles from a non-host plant, rosemary, Rosmarinus officinalis (Lamiaceae)

biocontrol - natural enemies (2)

Pest Management Science (2017) 73, 2302-2309
Tingbang Yang, Jie Liu, Longyu Yuan, Yang Zhang, Yu Peng, Daiqin Li and Jian Chen (2017)
Main predators of insect pests: screening and evaluation through comprehensive indices

PLoS ONE (2014) 9 (6 - e99373)
Gui-Hua Zhang, Zhi-Jun Yuan, Chuan-Xi Zhang, Kun-Shan Yin, Mei-Jun Tang, Hua-Wei Guo, Jian-Yu Fu and Qiang Xiao (2014)
Detecting deep divergence in seventeen populations of tea geometrid (Ectropis obliqua Prout) in China by COI mtDNA and cross-breeding

resistance/tolerance/defence of host (2)

BioControl (2016) 61, 1-12
Zhaojun Xin, Xiwang Li, Jiancai Li, Zongmao Chen and Xiaoling Sun (2016)
Application of chemical elicitor (Z)-3-hexenol enhances direct and indirect plant defenses against tea geometrid Ectropis obliqua

Journal of Chemical Ecology (2013) 39, 744-751
Zi-Wei Yang, Xiao-Na Duan, Shan Jin, Xi-Wang Li, Zong-Mao Chen, Bing-Zhong Ren and Xiao-Ling Sun (2013)
Regurgitant derived from the tea geometrid Ectropis obliqua suppresses wound-induced polyphenol oxidases activity in tea plants

damage/losses/economics (1)

Journal of Plant Diseases and Protection (2019) 126, 29-38
Yubing Sun, Jun Wang, Liang Sun, Shaoming Cheng and Qiang Xiao (2019)
Evaluation of E-nose data analyses for discrimination of tea plants with different damage types

environment - cropping system/rotation (2)

Chemoecology (2014) 24, 1-14
Xiao-Ming Cai, Xiao-Ling Sun, Wen-Xia Dong, Guo-Chang Wang and Zong-Mao Chen (2014)
Herbivore species, infestation time, and herbivore density affect induced volatiles in tea plants

Journal of Chemical Ecology (2013) 39, 1284-1296
Zheng-Qun Zhang, Xiao-Ling Sun, Zhao-Jun Xin, Zong-Xiu Luo, Yu Gao, Lei Bian and Zong-Mao Chen (2013)
Identification and field evaluation of non-host volatiles disturbing host location by the tea geometrid, Ectropis obliqua

surveys/sampling/distribution (2)

Journal of Plant Diseases and Protection (2019) 126, 29-38
Yubing Sun, Jun Wang, Liang Sun, Shaoming Cheng and Qiang Xiao (2019)
Evaluation of E-nose data analyses for discrimination of tea plants with different damage types

Journal of Economic Entomology (2019) 112, 277-283
Zhao-Qun Li, Xiao-Ming Cai, Zong-Xiu Luo, Lei Bian, Zhao-Jun Xin, Yan Liu, Bo Chu and Zong-Mao Chen (2019)
Geographical distribution of Ectropis grisescens (Lepidoptera: Geometridae) and Ectropis obliqua in China and description of an efficient identification method

pheromones/attractants/traps (3)

Florida Entomologist (2019) 102, 549-554
Feng Guo, Jie Yu, Yunqiu Yang and Xiaochun Wan (2019)
Response to enantiomers of (Z3Z9)-6,7-epoxy-octadecadiene, sex pheromone component of Ectropis obliqua Prout (Lepidoptera: Geometridae): Electroantennagram test, field trapping, and in silico study

Annals of Applied Biology (2018) 173, 251-260
Lei Bian, Xiao-Ming Cai, Zong-Xiu Luo, Zhao-Qun Li and Zong-Mao Chen (2018)
Decreased capture of natural enemies of pests in light traps with light-emitting diode technology

Journal of Economic Entomology (2016) 109, 167-175
Yunqiu Yang, Longwa Zhang, Feng Guo, Yanhua Long, Yun Wang and Xiaochun Wan (2016)
Reidentification of sex pheromones of tea geometrid Ectropis obliqua Prout (Lepidoptera: Geometridae)

molecular biology - genes (2)

Journal of Economic Entomology (2018) 111, 1411-1419
Junxiang Wang, Guifang Lin, Khadija Batool, Shuaiqi Zhang, Mingfeng Chen, Jin Xu, Juan Wu, Liang Jin, Ivan Gelbic, Lei Xu, Lingling Zhang and Xiong Guan (2018)
Alimentary tract transcriptome analysis of the tea geometrid, Ectropis obliqua (Lepidoptera: Geometridae)

Applied Entomology and Zoology (2016) 51, 673-676
Shengli Jing, Baoxiao Zheng, Li Qiao, Kun Zhang, Gaoyang Chen, Shunqin Guo, Xiaoyan Huang, Yanping Gao, Lili Zhang and Hongyu Yuan (2016)
Characterization of eleven microsatellite markers for the tea geometrid Ectropis obliqua (Lepidoptera: Geometridae)

rearing/culturing/mass production (1)

Journal of Entomological Science (2019) 54, 250-255
Yong Zhang, YiRan Chen, Chan Zhang, TianYu Zhao, YanHua Long, YanZhuo Zhang and YunQiu Yang (2019)
Improved semipure artificial diet for Ectropis obliqua (Lepidoptera: Geometridae)