Yunxin Huang

From Pestinfo-Wiki
Jump to: navigation, search

affiliation
search literature database for additional publications


Publications of Yunxin Huang (5 listed):

Journal of Economic Entomology (2020) 113, 194-202
Xiujing Shen, Xiaowei Fu, Yunxin Huang, Jianglong Guo, Qiulin Wu, Limei He, Xianming Yang and Kongming Wu (2020)
Seasonal migration patterns of Ostrinia furnacalis (Lepidoptera: Crambidae) across the Bohai Strait in northern China

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2017) 114, 5413-5418
Peng Wan, Dong Xu, Shengbo Cong, Yuying Jiang, Yunxin Huang, Jintao Wang, Huaiheng Wu, Ling Wang, Kongming Wu, Yves Carrière, Andrea Mathias, Xianchun Li and Bruce E. Tabashnik (2017)
Hybridizing transgenic Bt cotton with non-Bt cotton counters resistance in pink bollworm

PLoS ONE (2013) 8 (7 - e68573)
Yunxin Huang, Peng Wan, Huannan Zhang, Minsong Huang, Zhaohua Li and Fred Gould (2013)
Diminishing returns from increased percent Bt cotton: The case of pink bollworm

PLoS ONE (2012) 7 (7 - e42004)
Peng Wan, Yunxin Huang, Bruce E. Tabashnik, Minsong Huang and Kongming Wu (2012)
The halo effect: Suppression of pink bollworm on non-Bt cotton by Bt cotton in China

PLoS ONE (2012) 7 (1 - e29975)
Peng Wan, Yunxin Huang, Huaiheng Wu, Minsong Huang, Shengbo Cong, Bruce E. Tabashnik and Kongming Wu (2012)
Increased frequency of pink bollworm resistance to Bt toxin Cry1Ac in China