Jin-Wei Jiang

From Pestinfo-Wiki
Jump to: navigation, search

See Jin-Wei Jiang in the ISPI database of scientists.


Publications of Jin-Wei Jiang

Acta Entomologica Sinica (2006) 49, 740-746
Jin-Wei Jiang, Su-Xia Gao, Shi-Heng An and Chen-Zhu Wang (2006)
[Cloning and sequencing of cDNA encoding a chemosensory protein in the antenna of Helicoverpa assulta and its expression in Escherichia coli]