Guangcun He

From Pestinfo-Wiki
Jump to: navigation, search

See Guangcun He in the ISPI database of scientists.


Publications of Guangcun He

Molecular Plant-Microbe Interactions (2019) 32, 227-239
Weiwei Rao, Xiaohong Zheng, Bingfang Liu, Qin Guo, Jianping Guo, Yan Wu, Xinxin Shangguan, Huiying Wang, Di Wu, Zhizheng Wang, Liang Hu, Chunxue Xu, Weihua Jiang, Jin Huang, Shaojie Shi and Guangcun He (2019)
Secretome analysis and in planta expression of salivary proteins identify candidate effectors from the brown planthopper Nilaparvata lugens

Molecular Breeding (2018) 38 (107) - High-resolution mapping of a ...
Huiying Wang, Shaojie Shi, Qin Guo, Lingyun Nie, Bo Du, Rongzhi Chen, Lili Zhu and Guangcun He (2018)
High-resolution mapping of a gene conferring strong antibiosis to brown planthopper and developing resistant near-isogenic lines in 9311 background

Plant Biotechnology Journal (2017) 15, 1346-1357
Caixiang Liu, Ba Du, Fuhua Hao, Hehua Lei, Qianfen Wan, Guangcun He, Yulan Wang and Huiru Tang (2017)
Dynamic metabolic responses of brown planthoppers towards susceptible and resistant rice plants

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2016) 113, 12850-12855
Yan Zhao, Jin Huang, Zhizheng Wang, Shengli Jing, Yang Wang, Yidan Ouyang, Baodong Cai, Xiu-Fang Xin, Xin Liu, Chunxiao Zhang, Yufang Pan, Rui Ma, Qiaofeng Li, Weihua Jiang, Ya Zeng, Xinxin Shangguan, Huiying Wang, Bo Du, Lili Zhu, Xun Xu, Yu-Qi Feng, Sheng Yang He, Rongzhi Chen, Qifa Zhang and Guangcun He (2016)
Allelic diversity in an NLR gene BPH9 enables rice to combat planthopper variation

Journal of Economic Entomology (2015) 108, 2021-2029
Lu Lv, Xinxin Peng, Shengli Jing, Bingfang Liu, Lili Zhu and Guangcun He (2015)
Intraspecific and interspecific variations in the mitochondrial genomes of Nilaparvata (Hemiptera: Delphacidae)

Euphytica (2014) 198, 369-379
Yongfu Qiu, Jianping Guo, Shengli Jing, Lili Zhu and Guangcun He (2014)
Fine mapping of the rice brown planthopper resistance gene BPH7 and characterization of its resistance in the 93-11 background

PLoS ONE (2014) 9 (6 - e98911)
Shengli Jing, Lei Zhang, Yinhua Ma, Bingfang Liu, Yan Zhao, Hangjin Yu, Xi Zhou, Rui Qin, Lili Zhu and Guangcun He (2014)
Genome-wide mapping of virulence in brown planthopper identifies loci that break down host plant resistance

Breeding Science (2013) 63, 347-352
Lei Zhou, Zhijun Chen, Xuyong Lang, Bo Du, Kai Liu, Guocai Yang, Gang Hu, Sanhe Li, Guangcun He and Aiqing You (2013)
Development and validation of a PCR-based functional marker system for the brown planthopper resistance gene Bph14 in rice

Theoretical and Applied Genetics (2012) 124, 485-494
Yongfu Qiu, Jianping Guo, Shengli Jing, Lili Zhu and Guangcun He (2012)
Development and characterization of japonica rice lines carrying the brown planthopper-resistance genes BPH12 and BPH6

Bulletin of Entomological Research (2012) 102, 113-122
S. Jing, B. Liu, L. Peng, X. Peng, L. Zhu, Q. Fu and G. He (2012)
Development and use of EST-SSR markers for assessing genetic diversity in the brown planthopper (Nilaparvata lugens Stål)

Entomologia Experimentalis et Applicata (2011) 141, 224-231
Yongfu Qiu, Jianping Guo, Shengli Jing, Ming Tang, Lili Zhu and Guangcun He (2011)
Identification of antibiosis and tolerance in rice varieties carrying brown planthopper resistance genes

Theoretical and Applied Genetics (2010) 121, 1601-1611
Yongfu Qiu, Jianping Guo, Shengli Jing, Lili Zhu and Guangcun He (2010)
High-resolution mapping of the brown planthopper resistance gene Bph6 in rice and characterizing its resistance in the 9311 and Nipponbare near isogenic backgrounds

Applied and Environmental Microbiology (2010) 76, 1740-1745
Ming Tang, Lu Lv, Shengli Jing, Lili Zhu and Guangcun He (2010)
Bacterial symbionts of the brown planthopper, Nilaparvata lugens (Homoptera: Delphacidae)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2009) 106, 22163-22168
Bo Du, Weilin Zhang, Bingfang Liu, Jing Hu, Zhe Wei, Zhenying Shi, Ruifeng He, Lili Zhu, Rongzhi Chen, Bin Han and Guangcun He (2009)
Identification and characterization of Bph14, a gene conferring resistance to brown planthopper in rice

Molecular Plant-Microbe Interactions (2008) 21, 122-132
Yuanyuan Wang, Xiaolan Wang, Hongyu Yuan, Rongzhi Chen, Lili Zhu, Ruifeng He and Guangcun He (2008)
Responses of two contrasting genotypes of rice to brown planthopper

Entomologia Experimentalis et Applicata (2008) 129, 295-307
Yanchang Wang, Ming Tang, Peiying Hao, Zhifan Yang, Lili Zhu and Guangcun He (2008)
Penetration into rice tissues by brown planthopper and fine structure of the salivary sheaths

Bulletin of Entomological Research (2006) 96, 53-59
Zhifan Yang, Futie Zhang, Lili Zhu and Guangcun He (2006)
Identification of differentially expressed genes in brown planthopper Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae) responding to host plant resistance

Acta Entomologica Sinica (2006) 49, 1034-1041
Zhi-Fan Yang and Guang-Cun He (2006)
[Molecular cloning and characterization of an acetylcholinesterase cDNA in the brown planthopper, Nilaparvata lugens (Homoptera: Delphacidae)]

Theoretical and Applied Genetics (2004) 110, 182-191
Haiyuan Yang, Aiqing You, Zhifan Yang, Futie Zhang, Ruifeng He, Lili Zhu and Guangcun He (2004)
High-resolution genetic mapping at the Bph15 locus for brown planthopper resistance in rice (Oryza sativa L.)

Plant Breeding (2004) 123, 342-348
X. Ren, X. Wang, H. Yuan, Q. Weng, L. Zhu and G. He (2004)
Mapping quantitative trait loci and expressed sequence tags related to brown planthopper resistance in rice

Theoretical and Applied Genetics (2001) 102, 929-934
Z. Huang, G. He, L. Shu, X. Li and Q. Zhang (2001)
Identification and mapping of two brown planthopper resistance genes in rice